time is money

Andreas berthling - aven


4 2 FORORD Flere forsøk har vært gjort på å bestemme det totale breareal i Norge. Som grunnlag for disse arbeidene har man vesentlig vært henvist til eldre kart i målestokk l : el. l., der informasjonen om breenes utbredelse er meget mangelfull. Således utga Rekstad (1911) en oversikt over breer i S yd-norge basert på studier av de gamle amtskartene. Også Helland (1901, 1913, 1921) var henvist til relativ t umoderne kart i sine beskrivelser over Norges land og folk. Den beste breregistrering i senere år er utført av O. Liestøi omkring Resultatet er publisert SOln en "List of the areas and number oi glaeiers" i publikasjonen Glaeiers and Snowfields in Norway (Hoel og Werenskiold, 1962, s ). For hydrologiske arbeider, spesielt for planlegging av kraftverk i fjellområder, er det nødvendig å ta hensyn til breene når man vil beregne normal-vassføringer for elver i brerike felt. Stadig flere høyfjellsområder blir etterhvert trukket inn som potensielle nedbørområder for kraftproduksjon, og detaljerte breundersøkelser ble derfor påbegynt i Norge i UnderSØkelsene omfatter studier av massebalansen, meteorologiske observasjoner, vassføringsmålinger samt målinger av slamføringen i breelvene. Undersøkelsene blir drevet ved et begrenset antall breer som er utvalgt for å representere bestemte fjellområder. For å kunne ekstrapolere de hydrologiske resultater fra slike undersøkelser til andre brefelt, er det nødvendig å kjenne beliggenheten og størrelsen av samtlige breer i området. En detaljert breregistrering ble derfor igangsatt i januar Nærværende publikasjon er et resultat a v dette arbeid, men den omfatter bare breene i SØr-Norge. Senere er det lneningen å foreta en lignende registrering av breene i resten av landet. Stockholns Universitet har på grunn av den vitenskapelige verdi av de innsamlede data ydet el bidrag som har gjort det mulig å behandle materialet mer fullstendig. En foreløpig presentasjon aven utvalgt del av foreliggende arbeid ble distribuert ved det internasjonale Symposium of Glacier Hydrology i Cambridge i september og de deretter mottatte kommentarer er tatt hensyn til ved den endelige utformingen av atlaset. Oslo i desember 1969 Gunnar østrem

Oslo and Akershus University College
of Applied Sciences
PO box 4 St. Olavs plass
NO-0130 Oslo, Norway
Phone: +47 67 23 50 00
Contact us
cv.yaksnyetis.infocv.yaksnyetis.info